chính sách license

  • 04/10/2023

    CHÍNH SÁCH LICENSE vSpace PRO

    vSpace Pro 11 được sử dụng miễn phí dành cho tất cả các thiết bị NComputing sản xuất sau ngày 01/01/2015.

    Nếu thiết bị có thời gian sản xuất trước đó thì cần tuân thủ một trong những điều kiện sau đây:

    Xem thêm